Sie by Gábor von VaszaryIllustration by Karl Gröning jr. & Gisela Pferdmenges
(via iconoclassic, rororo - 50 Watts)

Sie by Gábor von Vaszary
Illustration by Karl Gröning jr. & Gisela Pferdmenges

(via iconoclassic, rororo - 50 Watts)